สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

รองประธานสภา

ปัทมาวรรณ ชลภาพ