สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

เลขานุการสภา

ส.ต.อ.ประจวบ นิ่มนุช