เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Displaying 1-4 of 4 results.
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คําแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต