ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 7 results.
ประกาศการกำหนดปฏิทินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.PDF
1. ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท..pdf
2. คำแถลง.pdf
3. คำแถลง รายละเอียดคำแถลง.pdf
4. คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf
5. คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf
6. บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf
7. บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.pdf
8. บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.pdf
9. บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.pdf
10. รายงานประมาณการรายรับ.pdf
11. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf
12. รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf
13. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf
14. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566