ข่าวการเงิน

 ประเภท :  10 เมษายน 2567 รายงานการเงิน ประจำปี 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 21 ธันวาคม 2566 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 เมษายน 2566 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 24 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 เมษายน 2565 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 22 พฤศจิกายน 2564 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 23 มีนาคม 2564 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ.2563