มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 6 results.
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศมาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ อบต.หนองจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก