การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Displaying 1-3 of 3 results.
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก