รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี

Displaying 1-5 of 7 results.
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) 1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานของ อบต.หนองจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563