เกี่ยวกับ อบต.

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  ได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี  2539  เริ่มแรกจากการยกฐานะมาจาก

สภาตำบล มีพื้นที่รับผิดชอบ 10  หมู่บ้าน  ความต้องการในการพัฒนาในพื้นที่  มีทั้งความต้องการ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  การสาธารณสุข  การศึกษา  ระบบสาธารณูปโภค  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองจอก  ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเกือบทุกด้าน  โดยได้จัดทำเป็นโครงการกิจกรรมต่าง ๆ 

ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยผ่านทางประชาคมหมู่บ้านและตำบลตามลำดับซึ่งสามารถ

ตอบสนองความต้องการและความจำเป็นขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในตำบลได้เป็นส่วนใหญ่

 

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

     ตำบลหนองจอก เป็นชุมชนน่าอยู่  คมนาคมสะดวก  ระบบสาธารณูปโภคครบครัน 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนมีส่วนร่วม  การบริหารจัดการดี  ก้าวนำเศรษฐกิจ

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านคลองสายหนึ่ง 76 109 130 239 คน
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว 218 283 296 579 คน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว 156 227 241 468 คน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ 226 346 356 702 คน
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทบ 101 156 146 302 คน
หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา 93 136 126 262 คน
หมู่ที่ 11 บ้านบ่อพันงู 150 264 310 574 คน
หมู่ที่ 12 บ้านแคใหญ่ 150 255 255 510 คน
หมู่ที่ 13 บ้านหนองเตาปูน 183 333 378 711 คน
หมู่ที่ 14 บ้านห้วยยาง 71 108 151 259 คน
ข้อมูลรวม : คน

ที่ตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12  บ้านแคใหญ่  ตำบลหนองจอก  อำเภอท่ายาง

จังหวัดเพชรบุรี  มีระยะทางประมาณ  12 กิโลเมตร               

ลักษณะภูมิประเทศ

     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง  ไม่มีภูเขา  และไม่มีป่าไม้  เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ 

และการทำเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำพืชไร่ ทำสวนผลไม้ เลื้ยงโคขุน เป็นต้น  มีคลองชลประทาน

และคลองระบายน้ำไหลผ่านทุกหมู่บ้าน  และยังมีถนนสายรองอีกหลายสาย  ซึ่งทำให้การคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวกรวมถึงการขนส่งสินค้าพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว

ลักษณะภูมิอากาศ

     ตำบลหนองจอก  มีลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึงกับจังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรีอยู่ภายใต้

อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดเวียนเป็นประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิด คือ พัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ในฤดูหนาว เรียกว่าฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ทำให้จังหวัดเพชรบุรีซึ่งอยู่ทางตอนบนของภาคใต้

ฝั่งตะวันออกมีฝนน้อยในช่วงฤดูหนาว  และมีอากาศเย็นเป็นครั้งคราวคล้ายคลึงกับภาคกลาง

แต่ในช่วงต้นฤดูอาจมีฝนตกชุกได้  ส่วนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ลมนี้จะพัดประจำ

ในฤดูฝน และเป็นลมที่พัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย  จึงทำให้ประเทศไทยมีฝนตกมาก  แต่เนื่องจาก

จังหวัดเพชรบุรีอยู่หลังทิวเขาตะนาวศรีซึ่งปิดกั้นทางลมนี้ไว้จึงเป็นที่อับฝน  และมีฝนตกน้อย

ในช่วงฤดูฝนฝนส่วนใหญ่จะตกมากในช่วงฤดูหนาวคือระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน

แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดูดังนี้

     - ฤดูร้อน      เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม

     - ฤดูฝน       เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม

     - ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์

ลักษณะของดิน

     ลักษณะดินในตำบลหนองจอกส่วนใหญ่เป็นดินร่วน และดินเหนียวปนทรายตามลำดับ ซึ่งเป็นดิน

ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าว พืชไร่ และพืชสวน เช่น  มะนาว  ชมพู่  ฝรั่ง  มะม่วง  กล้วย

และพืชผักสวนครัว

ลักษณะของแหล่งน้ำ

     ตำบลหนองจอกมีแหล่งน้ำจากคลองชลประทาน คลองระบายน้ำ และลำห้วยซึ่งไหลผ่านทุกหมู่บ้าน 

และยังมีเหมืองส่งน้ำอีกหลายสายเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ และการทำเกษตรกรรม

     - คลองชลประทาน   จำนวน 3 สาย 

        1. คลองชลประทาน สายใหญ่ 1

        2. คลองชลประทาน สายใหญ่ 2

        3. คลองชลประทาน สายใหญ่ 3

     - คลองระบายน้ำ      จำนวน 4 สาย

        1. คลองระบายน้ำ D 6

        2. คลองระบายน้ำ D 7

        3. คลองระบายน้ำ D 8

        4. คลองระบายน้ำ D 9

     - ลำห้วย                จำนวน 2 สาย

        1. ลำห้วยยาง

        2. ลำห้วยทบ

ลักษณะของไม้และป่าไม้

     ในพื้นที่ตำบลหนองจอกเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  ไม่มีภูเขา  และไม่มีป่าไม้  และมีต้นตาลที่ขึ้นอยู่ทั่วไป

ตามกระทุ่งนา

เขตการปกครอง

     มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ 

     ทิศเหนือ         ติดต่อกับ     ตำบลหนองขนานและตำบลดอนยาง       อำเภอเมือง

     ทิศใต้             ติดต่อกับ     ตำบลหนองศาลาและตำบลนายาง         อำเภอชะอำ 

     ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ     ตำบลปึกเตียน                                  อำเภอท่ายาง

     ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ     ตำบลมาบปลาเค้าและตำบลบ้านในดง    อำเภอท่ายาง 

เนื้อที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก มีเนื้อที่ทั้งหมด 18.656 ไร่ หรือ 29.95 ตารางกิโลเมตร

จำนวนหมู่บ้าน

     จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 10 หมู่  ได้แก่

     หมู่ที่ 1  บ้านคลองสายหนึ่ง    หมู่ที่ 10  บ้านหันตะเภา       

     หมู่ที่ 2  บ้านหนองบัว           หมู่ที่ 11  บ้านบ่อพันงู

     หมู่ที่ 3  บ้านหนองบัว           หมู่ที่ 12  บ้านแคใหญ่

     หมู่ที่ 4  บ้านหนองเกตุ          หมู่ที่ 13  บ้านหนองเตาปูน

     หมู่ที่ 8  บ้านห้วยทบ             หมู่ที่ 14  บ้านห้วยยาง

การเลือกตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก มีเขตการปกครองด้วยกัน  10 หมู่บ้าน โดยแบ่งออกเป็น

     ฝ่ายนิติบัญญัติ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

     สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกมีสมาชิกจำนวน  20 คน มีที่มาจากการเลือกตั้ง

จำนวน 10 หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ 2 คน  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกมีหน้าที่พิจารณาและ

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เพิ่มเติม)  ให้ความเห็นชอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติต่างๆ  ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

     - ฝ่ายการเมือง

     ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก คือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในตำบล  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน

(นายกแต่งตั้ง) และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน (นายกแต่งตั้ง)

     - ฝ่ายท้องที่   มีกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน  จำนวนหมู่บ้าน  10 หมู่บ้าน

อาชีพประชากร

     ส่วนใหญ่ประชากรตำบลหนองจอก  มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งครัวเรือน

แต่ละครัวเรือนจะประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพขึ้นไปหรือทำควบคู่กัน เช่น  ทำนา  ทำไร่ ทำสวน 

เลี้ยงสัตว์และรับจ้างทั่วไปควบคู่กัน

การเกษตร

     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  และมีลักษณะ

ของดิน เป็นดินเหนียวปนทราย และดินร่วน มีแหล่งน้ำที่ไหลผ่านได้แก่ คลองชลประทาน และ

คลองระบายน้ำต่างๆ จึงเหมาะแก่การทำเกษตร เช่นการทำนา ทำไร่ ทำสวน เช่น นาข้าว  มะนาว  ชมพู่

มะม่วง  ฝรั่ง  กล้วยและพืชผักสวนครัว  เป็นต้น

การประมง

     พื้นที่ในตำบลหนองจอก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา ทำไร่ ทำสวนเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีการเลี้ยงปลา

บ้างในบางครัวเรือน  เพื่อประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

การปศุสัตว์

     ตำบลหนองจอก ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ได้แก่  เลี้ยงโคขุน  เลี้ยงหมู  เลี้ยงเป็ด

เลี้ยงไก่  เป็นต้น

     - ฟาร์มโคเนื้อ                                                    1  แห่ง

การบริการ

     - ร้านค้าทั่วไป                                                  35  แห่ง

     - ร้านอาหาร                                                     12  แห่ง 

     - ร้านตัดผม /เสริมสวย                                          2  แห่ง

     - ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ /รถยนต์                           1  แห่ง

     - ร้านซักอบรีด                                                    2  แห่ง

การท่องเที่ยว

     พื้นที่ในตำบลหนองจอก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  มีแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบล คือ สวนสัตว์ The Field Farm and Garden เดอะฟิลด์ฟาร์มแอนการ์เด้น สวนสวย ทุ่งกว้าง บนพื้นที่กว่า 40 ไร่ มีสัตว์น้อยใหญ่ ท้องทุ่งแห่งความฝัน ดินแดนแห่งความสุข เติมความรักให้กับครอบครัว สถานที่ตั้ง 55 หมู่ที่ 2 ท่ายาง หนองจอก อำเภอท่ายาง เพชรบุรี 76130

การอุตสาหกรรม

     - โรงสีข้าวชุมชน                                                 2  แห่ง

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

     - ตลาดนัด                                                        2  แห่ง

     - ลานตากข้าว                                                   2  แห่ง

กลุ่มอาชีพ

     - กลุ่มสตรีแม่บ้าน                                               1  กลุ่ม

     - กลุ่มทำปุ๋ยเกษตรอินทรีย์                                    2  กลุ่ม

แรงงาน

     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้างทั่วไป และรับราชการ ดังนั้น

แรงงานส่วนใหญ่ภายในตำบลจึงมีอาชีพหลักคือ เกษตรกรม ส่วนที่เหลือจะก็ไปหางานทำนอกพื้นที่และ

ต่างจังหวัด                     

กลุ่มมวลชนจัดตั้ง

     - กลุ่มสตรีแม่บ้าน                                                 1 กลุ่ม     100    คน

     - อปพร.                                                             1 รุ่น         55    คน

     - กลุ่มออมทรัพย์                                                   2 กลุ่ม         -    คน

     - กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองจอก             1 กลุ่ม  1,200    คน

การศึกษา

     - โรงเรียนประถมศึกษา                                                3  แห่ง

     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน     10  แห่ง

     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                   1  แห่ง

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

     การนับถือศาสนา

     ประชาชนในตำบลหนองจอก ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ

     สถาบันองค์กรทางศาสนา

     - วัด/สำนักสงฆ์                                 2  แห่ง

       (วัดคลองสายหนึ่ง,วัดหนองบัว)

     ประเพณีและงานประจำปี

     - ประเพณีสงกรานต์

     - ประเพณีลอยกระทง

     - ประเพณีงานปีผีมด

     - รำกลองยาว

     - รำวงย้อนยุค

     - งานกฐิน

     ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

     - ปการตีมีด

     - ประดิษฐ์กรวยไตรดอกไม้สด

     - ประดิษฐ์เครื่องศิลาภรณ์

     - ช่างบ้านทรงไทย

     - แพทย์แผนไทย

     - ทำปุ๋ยอินทรีย์

     - แกงหัวตาล (หัวโตนด)

     - ภาษาถิ่นที่ใช้ คือ ภาษาพื้นเมืองเพชรบุรี

     สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

     - ขนมตาล

     - น้ำตาลโตนด

     - น้ำตาลสด

     - ลูกตาลสด

     - เนื้อโตนดยี

     - จาวตาลเชื่อม

     - พุทราเชื่อม

     - โตนดทอด

     - ขนมหวาน (ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง)

การคมนาคมขนส่ง  

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก มีระยะทางห่างจากอำเภอท่ายางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร

 เส้นทางคมนาคมสะดวก และเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อได้หลายเส้นทาง ส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัว

การไฟฟ้า

     - จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง                                   10  หมู่บ้าน

     - จำนวนประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าโดยประมาณ                 100  เปอร์เซ็นต์

การประปา

     - ระบบประปาหมู่บ้าน                                                  5  แห่ง

     - การประปาส่วนภูมิภาค     (หมู่ 2 ,หมู่ 3)                        2  หมู่บ้าน

โทรศัพท์

     - ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัว และโทรศัพท์บ้าน

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

เนื่องจากตำบลหนองจอกไม่มีหน่วยให้บริการไปรษณีย์ ประชาชนส่วนใหญ่ไปใช้บริหารที่ทำการ

ไปรษณีย์อำเภอท่ายาง  สำหรับวัสดุ ครุภัณฑ์ ได้แก่

     - รถยนต์สำนักงาน                                    จำนวน   2  คัน

     - รถบรรทุกน้ำ                                          จำนวน   1  คัน

     - รถจักรยานยนต์                                       จำนวน   1  คัน

     - คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ)                              จำนวน  18  เครื่อง

     - คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค)                             จำนวน   3  เครื่อง

     - เครื่องถ่ายเอกสาร                                   จำนวน   2  เครื่อง

     - เครื่องฉายโปรเจคเตอร์                             จำนวน   2  เครื่อง

     - กล้องถ่ายรูปดิจิตอล / วีดีโอ                       จำนวน   8  ตัว

     - ชุดไมโครโฟนประชุม                                จำนวน   1  ชุด

สาธารณสุข

     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหนองจอก            2  แห่ง

     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                                    100  เปอร์เซ็นต์

อาชญากรรม

     ปัญหาอาชญากรรมภายในตำบลไม่มี แต่ก็มีการป้องกันโดยมีหน่วยให้บริการ ให้ประชาชน

เกิดความรู้สึกความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่

     - ศูนย์ อปพร. /กู้ภัย                                             1  แห่ง

     - รถบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (FR)                           1  คัน   

ยาเสพติด

     ปัญหายาเสพติดทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกได้ให้ความสำคัญในการป้องกัน และ

รณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด รู้ถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด และรู้จักใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์

การสังคมสงเคราะห์

     - ผู้รับเบี้ยยังชีพคนชรา                                                  739  คน

     - ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ                                                   88  คน

     - ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                7  คน          

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

น้ำ

     - คลองชลประทาน      จำนวน 3 สาย 

       1. คลองชลประทาน ส่งน้ำ สายใหญ่ 1

       2. คลองชลประทาน ส่งน้ำ สายใหญ่ 2

       3. คลองชลประทาน ส่งน้ำ สายใหญ่ 3

     - คลองระบายน้ำ         จำนวน 5 สาย

       1. คลองระบายน้ำ D 6

       2. คลองระบายน้ำ D 7

       3. คลองระบายน้ำ D 8

       4. คลองระบายน้ำ D 9

     - ลำห้วย                   จำนวน 1 สาย

       1. ลำห้วยยาง

       2. ลำห้วยทบ

ป่าไม้

     - มีต้นตาลขึ้นอยู่ทั่วไป

ภูเขา

     - ไม่มีภูเขา

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

     ตำบลดอนยางมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์

     - ทรัพยากรดิน  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหมาะแก่การทำการเกษตร

     - ทรัพยากรน้ำ  มีคลองชลประทาน คลองระบายน้ำ และลำห้วยไหลผ่าน

     - ทรัพยากรป่าไม้  มีต้นยางนาและต้นตาลขึ้นอยู่ทั่วไป