ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

อบต.หนองจอก ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ผู้บังคับบัญชาบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!