รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกได้จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบผลการวิเคราะห์/ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และพิจารณาปรับปรุงให้ครอบคลุมครบทุกด้้าน

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!