ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 และเรื่องอื่น ๆ เพื่อประโยชน์แห่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 และเรื่องอื่น ๆ เพื่อประโยชน์แห่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!