ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจอก รับการติดตามดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องเด็กปฐมวัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารสุข

23 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 22 มิถุายน 2566 นางสาวอัจฉราภรณ์ สนพลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับการติดตามดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจอก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอท่ายาง รพ.สต.หนองจอก รพ.สต.หนองบัว 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!