ประชุมวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม “โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล”

27 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นางสาวอัจฉราภรณ์ สนพลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก และสมาชิกสภาตำบลหนองจอก ประชุมวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม “โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล” เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกายภาพ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินการโดย สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของแต่ละตำบล วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!