ประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก โดยนักวิชาการตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยคประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ความเรียบร้อยถูกต้องเกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!