โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 5 กันยายน 2566 นางสาวอัจฉราภรณ์ สนพลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก สั่งการให้สำนักปลัดดำเนินการ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวดวงรัตน์ ยอดหอม ท้องถิ่นอำเภอท่ายาง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนอกจอก เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!