ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 507
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างป้ายไวนิล โครงการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 2567
จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 2567
ซื้อครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2567