วันที่ประกาศหัวข้อ
11 เมษายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นานางมี-ทางรถไฟ หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว ตำบลหนองจอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นานางมี-ทางรถไฟ หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว ตำบลหนองจอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันลำห้วยทบ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทบ ตำบลหนองจอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันลำห้วยทบ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทบ ตำบลหนองจอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 เมษายน 2567จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U บริเวณช่วงที่บ้านนายยนต์ อุระทัย-ที่นานายไพร บุญรอด หมู่่ที่ 12 บ้านแคใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. ....