ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 433
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U บริเวณช่วงที่บ้านนายยนต์ อุระทัย-ที่นานายไพร บุญรอด หมู่่ที่ 12 บ้านแคใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นานางมี-ทางรถไฟ หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว ตำบลหนองจอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 เมษายน 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันลำห้วยทบ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทบ ตำบลหนองจอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 เมษายน 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นานางมี-ทางรถไฟ หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว ตำบลหนองจอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 เมษายน 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันลำห้วยทบ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทบ ตำบลหนองจอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 เมษายน 2567
ซื้อน้ำดื่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจอก เดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เมษายน 2567
จ้างป้ายโครงการ บ้าน หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เมษายน 2567
จ้างทำป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เมษายน 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2567